นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
สายด่วนนายกฯ
087 1859879 , 053 708172 ต่อ 18

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989562

นายสมชาติ แสงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 14

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (สมาชิกสภา)
 "   ข้อมูลปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 "   แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
 "   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 "   แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 "   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 "   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์
 "   E-Service คำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 "   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 "   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแดด (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 5/7/2565 Read (130)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (144)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (122)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 1)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (115)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (121)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (121)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (119)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 บ้านไร่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (114)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/9/2565
2 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.90-007 สายทางบ้านสันขี้เหล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 22/9/2565
3 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.90-006 สายทางบ้านไร่ หมู่ที่ 2 - บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 22/9/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/9/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซัมเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) ประปา อบต.ป่าแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/9/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตวฒปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/9/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2565

 RSS ทั้งหมด

นายเฉลียว ศรีเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองบัว หมู่. 16

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.235.173.74
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 17ip
เดือนนี้ 910ip
ปีนี้ 11506ip
ทั้งหมด 252724ip
Counter         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator