จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
2.) คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.) คู่มือ/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน งานกฎหมายและคด
4.) คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ตำแหน่งนิติกร
5.) คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6.) คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบีญชี
7.) คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ
8.) คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล
9.) คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
11.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564
12.) คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator