จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2.) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5.) ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ป่าแดด พ.ศ. ๒๕๖๒
6.) ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
7.) ประกาศ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
8.) ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
9.) ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยช์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน
10.) ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ แล
11.) ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
12.) ประกาศ มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13.) ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
14.) ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator