จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2564
2.) รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2564
3.) คำสั่ง เรื่อง เจ้าหน้าที่เปิด - ปิดตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
4.) ประกาศ เรื่อง การติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
5.) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.) สรุปผลการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563
7.) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน อบต
10.) ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
11.) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
12.) คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
13.) สรุปผลการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562
14.) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15.) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
16.) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
17.) คู่มือร้องเรียร้องทุกข์ อบต.ป่าแดด
18.) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์
19.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
20.) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
21.) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator