จำนวนข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
4.) รายงานสรุปการเข้ารับการอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล 2564
5.) รายงานดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
6.) คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
7.) คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
8.) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
9.) คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหส่วนตำบล
10.) คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะอันตราย
11.) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12.) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
13.) คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานจ้างไปช่วยปฏิบัติราชการ
14.) คำสั่ง เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขอ
15.) คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการดูแลรักษา และการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง อบต.ป่าแดด
16.) คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะอันตราย
17.) คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (5
18.) คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (5
19.) ประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต
20.) การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.
21.) ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
22.) แผนการพัฒนาและติดตามประเมินผล
23.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแด
24.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
25.) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
26.) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด พ.ศ. 2551
27.) ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
28.) ประกาศ จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ป
29.) ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
30.) ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่ว
31.) ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
32.) แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
33.) รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ.
34.) ประกาศ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
35.) ประกาศ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
36.) ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
37.) คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของ ศพด.
38.) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562
39.) ประกาศ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
40.) นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
41.) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
42.) วินัย อบต.ป่าแดด
43.) จริยธรรมข้าราชการ อบต.ป่าแดด
44.) คู่มือการลา อบต.ป่าแดด
45.) การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบต.ป่าแดด
46.) ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
47.) ประกาศอำนาจหน้าที่กอง
48.) ประกาศกำหนดส่วนราชการ
49.) คำสั่งแบ่งงานภายใน ปี 2563
50.) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561-2563
51.) แผนอัตรากำลัง ปี 2563
52.) แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
53.) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
54.) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
55.) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
56.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560
57.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator