องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
สายด่วนนายกฯ
087 185 9879 , 053 708172 ต่อ 18

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 053 708 172 / 053 708 480

นางสาวอณุสรา ชัยนาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 12

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์เล่นได้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 "   โลโก้-แผนที่ตั้ง
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
 "   ข่าวกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ช่อม่วง)
 "   ข่าวกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2567
 "   ข่าวกิจกรรม โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2567
o6 Q&A
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 "   แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570
 "   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด (พ.ศ. 2566 - 2570)
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
 "   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 "   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ
 "   คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 "   คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 "   คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 "   คู่มือสำหรับประชาชน : การร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 "   คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคาร
 "   คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
 "   คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 "   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (ราย 12 เดือน)
o13 E-Service คำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 "   E-Service ขอสนับสนุนรถแทรคเตอร์ รถกระเช้า และรถแบคโฮ อบต.ป่าแดด
 "   E-Service จองห้องประชุม อบต.ป่าแดด ออนไลน์
o14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 "   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 "   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2567 - 2569)
 "   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปี 2567
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 "   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล ประจำปี 2566
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 "   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 "   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 "   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 "   โครงการคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปี 2567
 "   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 "   แนวทางการปฏิบัติองค์การบริการส่วนตำบลป่าแดด
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   การประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567
 "   การประชุมหารือโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 "   สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 "   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 "   รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุตริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ป่าแดด พ.ศ. 2566-2570
 "   แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2567
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
 "   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดื
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน อัพเดท วันที่ 31 พฤษภาคม 2567...

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 30/5/2567 Read (21)
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ90-001 สาย ชร.2108 บ้านสันโค้งเหนือ-บ้านสันโค้งใต้ หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้ง-บ้านสันโค้งใต้ ตำบลป่าแดด ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/6/2567 Read (20)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเทวี ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 29/5/2567 Read (43)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย หน้าบ้านนายสมบูรณ์ จอมแสง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 28/5/2567 Read (50)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันขี้เหล็ก ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 16/5/2567 Read (167)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2567 Read (61)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลป่าแดด ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 15/5/2567 Read (166)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว (หลังโรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 9/5/2567 Read (96)

 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝารางเหล็กคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด ซอยหน้าบ้านนายทวี จอมบุญเรือง จุดพิกัด ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 9/5/2567 Read (98)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/6/2567
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถไถฟาร์มแทคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 6524 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2567
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำเทียนหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2567
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยมะแกง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านห้วยสะลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผข 5610 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อท่อปลอกบ่อ เพื่อปรับปรุงประปาหมู่ 14 บ้านใหม่เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/6/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย หน้าบ้านนายสมบูรณ์ จอมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโป่งประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2567

 RSS ทั้งหมด

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


  Your IP Address
3.236.116.27
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 27ip
เดือนนี้ 736ip
ปีนี้ 9793ip
ทั้งหมด 282894ip         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator