นายชัยธวัช สิทธิสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
สายด่วนนายกฯ
087 185 9879 , 053 708172 ต่อ 18

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 298 9562

นายวัฒนา ศรีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 20

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (สมาชิกสภา)
 "   ข้อมูลปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 "   ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
 "   แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ
 "   โลโก้-แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2566
 "   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 "   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 "   คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี
 "   คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ
 "   คู่มืองานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ตำแหน่งนิติกร
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 "   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
o18 E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์
 "   E-Service คำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 "   E-Service ขอสนับสนุนรถแทรคเตอร์ รถกระเช้า และรถแบคโฮ อบต.ป่าแดด
 "   E-Service จองห้องประชุม อบต.ป่าแดด ออนไลน์
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 "   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
 "   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   การบรรจุและแต่งตั้ง
 "   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 "   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 "   หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 "   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   กระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
 "   คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ตารางแสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
o30 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชานเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษ
 "   ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566
 "   รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ข้อมูลเผยแพร่ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 "   กิจกรรมการร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 "   แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.ป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ต.ค 65-31 มี.ค.66)
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ป่าแดด พ.ศ. 2566-2570
 "   แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 "   โครงการคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
 "   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 "   ข่าวประชาสัมพันธ์
o41 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 "   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 "   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล 2566
 "   แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ อบต.ป่าแดด ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566
 "   ประกาศ อบต.ป่าแดด เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 "   ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
 "   ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
o43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
 "   รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 "   ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ) สแกน QR CODE
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด Post Date 4/12/2566 Read (197) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา โครงการการจัดซื้้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 17/11/2566 Read (22)

 
ประกาศกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการการจัดซื้้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 30/10/2566 Read (44)

 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงประตูระบายทรายฝายน้ำล้นแม่กึ๊ด หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 14/9/2566 Read (94)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยม สายทาง หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง จุดพิกัด 546072 mE, 2171893 mN. ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 14/9/2566 Read (103)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี ถนนเข้าโรงสี ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/9/2566 Read (126)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/9/2566 Read (120)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 16/8/2566 Read (145)

 
ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 16/8/2566 Read (110)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 1/12/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โรงเรียนบ้านดอนสลี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โรงเรียนบ้านหัวฝาย เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ป่าแดด พื้นที่ราบ จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/11/2566

 RSS ทั้งหมด

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


  Your IP Address
3.80.4.147
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 59ip
เดือนนี้ 120ip
ปีนี้ 15171ip
ทั้งหมด 271309ip         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator