นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายพรแก้ว ขุนสุข
สมาชิกสภาอบต. ม.12

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นางสาวทิวาพร บุญปั๋น
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสายสุนีย์ ญาติกา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนงเยาว์ นามแสง
ครู

นางสมบูรณ์ เทวาพิทักษ์
ครู

นางเพ็ญพร พิณสาร
ครู

นางไผ่ทอง อินต๊ะชัยวงค์
ครู

นางนงคราญ สิงทะนะ
ครู

นางรัตนา อิ่นคำ
ครู

นางศิรินภา เรไร
ครู

นางวิไลวรรณ สุภารัตน์
ครู

นางยุพิน ปัญญาแก้ว
ครู

นางสาวรัชนีวรรณ ปันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวลัยพร ปวงศรี
ผู้ดูแลเด็ก
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 20 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
34.204.175.38
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 45ip
เดือนนี้ 3054ip
ปีนี้ 35629ip
ทั้งหมด 87342ip
Counter