นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอดุลย์ อินถา
สมาชิกสภาอบต. ม.19

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (210)

2.

Functional Competency...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (159)

3.

Core Competency...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (258)

4.

พจนานุกรมสมรรถนะหลักที่จำเป็น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 4/10/2560
Read (230)

5.

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2545 - 2547...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (171)

6.

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2547 - 2548...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (231)

7.

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551 - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (141)

8.

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2548 - 2549 - สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (205)

9.

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 2)...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (227)

10.

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (225)

11.

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2551-2552...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (172)

12.

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2551-2552...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (173)

13.

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2552-2553...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (225)

14.

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2552-2553...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (171)

15.

กฏหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2553-2554...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (145)

16.

กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2553-2554 ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (210)

17.

ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ P.110-P.178...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (177)

18.

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ P.42-P.109 ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (261)

19.

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (215)

20.

สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมความพร้อมสอบภาค ก.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...

การจัดการองค์ความรู้
โดย admin
Post Date 15/9/2560
Read (220)

จำนวนข่าวทั้งหมด 22 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด
  IP ของคุณ
54.85.162.213
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 63ip
เดือนนี้ 2439ip
ปีนี้ 20567ip
ทั้งหมด 72280ip
Counter