นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายป่าบู่ จะคา
สมาชิกสภาอบต. ม.11

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
 Download
2.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(คำแถลงงบประมาณ)
 Download
3.) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)ข้อมูลทั่วไป
 Download
4.) แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)รายละเอียดโครงการพัฒนา
 Download
5.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประมาณการรายรับ)
 Download
6.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประมาณการรายจ่าย)
 Download
7.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 Download
8.) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
 Download
9.) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
 Download
10.) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
 Download
11.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 Download
12.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1
 Download
13.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 Download
14.) ประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.235.29.190
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 121ip
เดือนนี้ 1104ip
ปีนี้ 11693ip
ทั้งหมด 108306ip
Counter